محسنی آذرمهدی, توحیدفرمسعود, و وحدتیکورش. 2016. “آنالیز توالی های کد شونده ژن های GAI و PIP2 گردو و مقایسه آن با سایر گیاهان در شرایط in Silico”. علوم باغبانی 30 (3), 480-90. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.45442.