میریسید مهدی, سالاریمیثم, و احمدپوراحمد. 2017. “تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت”. علوم باغبانی 31 (3), 483-91. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.45534.