مطلوبیمنصور, ماهوتچیان اصلرضا, و صباغ نیازینب. 2016. “تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای”. علوم باغبانی 30 (3), 501-7. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.46754.