داوری نژادغلامحسین, تقی زادهسیده فائزه, و اصیلیجواد. 2017. “تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus Jujube Miller)”. علوم باغبانی 31 (1), 158-66. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.47986.