حسینیامیر حسن, تهرانی فرعلی, سمیعیلیلا, شورمحمود, و معماریانیفرشید. 2016. “جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان”. علوم باغبانی 30 (4), 701-13. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.48662.