حسنی جیفرودیحسن, محب الدینیمهدی, اسماعیل‌پوربهروز, و چمنیاسماعیل. 2017. “بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– Graecum) در شرایط درون شیشه ای”. علوم باغبانی 31 (1), 180-89. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.49180.