عابدی قشلاقیابراهیم, ربیعیولی, قاسمیمالک, فتاحی مقدمجواد, و رضویفرهنگ. 2017. “بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری”. علوم باغبانی 31 (2), 412-24. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.58587.