قاسمیکامران, عمادیسید مصطفی, و قاسمییوسف. 2017. “تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica Oleracea Var. Italica) در شرایط کشت بدون خاک”. علوم باغبانی 31 (4), 694-704. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.58860.