مهدوی فردمهری, رضایینژادعبدالحسین, و موسوی فردصادق. 2018. “تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام”. علوم باغبانی 32 (2), 311-25. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i2.68129.