تاج آبادی پورعلی, فتاحی مقدممحمد رضا, زمانیذبیح الله, نصیبیفاطمه, و حکم آبادیحسین. 2018. “بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی”. علوم باغبانی 32 (3), 471-84. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i3.69529.