پورشاه آبادیلاله, میردهقانسید حسین, و روستاحمیدرضا. 2019. “مقایسه مواد معدنی و ترکیبات زیست فعال شش گونه سبزی در مرحله میکروگرین در دو سیستم آبکشت و کشت خاکی”. علوم باغبانی 33 (1), 113-26. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v33i1.70902.