روح اللهیایمان, و کافیمحسن. 2011. “ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ ((Poa Pratensis cv.Barimpala تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7989.