زارعیمهدی, و عزیزیمجید. 2011. “ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7995.