دیالمیحجت, و محبیعبدالحمید. 2011. “اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7997.