پرویزیخسرو, سوریجهانبخش, و محمودیراحله. 2011. “بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9753.