ملاولیمهنا, بلندنظرصاحبعلی, و طباطباییسیدجلال. 2011. “تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9755.