خزاعیخ. و ارشدیا. (2009) “بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد”, علوم باغبانی, 22(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1387i2.1084.