غلام نژاد نصیرآبادیس., آروییح. و نعمتیس. (2012) “بررسی تاثیر نسبت‌های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum)”, علوم باغبانی, 25(4). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i0.11600.