بهروزیر., فارسیم., جعفرین. و شیخ پور آهندانیم. (1) “تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)”, علوم باغبانی, 26(1). doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.12880.