نستری نصرآبادیح., نعمتیس., سبحانیع. و آروییح. (1) “بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی”, علوم باغبانی, 26(3). doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.15217.