دارابید., بابالارب., کاشیک. و خدادادیخ. (2009) “آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج”, علوم باغبانی, 23(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1388i1.1909.