احرارا., دلشادد. و بابالارب. (2009) “بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب”, علوم باغبانی, 23(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1388i1.1913.