رضاییش., لکزیانا., فارسیم., ابوالحسنی زراعتکارم. و حق‌نیاغ. (2013) “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)”, علوم باغبانی, 27(1), صص 1-9. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20779.