خلجم. ع. و ادریسیب. (2013) “اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. ’Double’)”, علوم باغبانی, 27(1), صص 59-66. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.20791.