خانی نژادس., خزاعیح. ر., نباتیج. و کافیم. (2014) “تأثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط کنترل شده”, علوم باغبانی, 28(4), صص 517-523. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.21653.