باقریم. ح. و روستاح. ر. (2013) “اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک”, علوم باغبانی, 27(2), صص 148-157. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.24812.