جلیلیج., جلیلیخ. و سهرابیه. (2013) “امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک”, علوم باغبانی, 27(2), صص 185-192. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.24819.