کریمی علویجهم., عبادیع., موسویا. و سلامیع. (2015) “بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور”, علوم باغبانی, 29(1), صص 103-110. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.24987.