حقیقیم. و مظفریانم. (2014) “اثر آبیاری یک‌طرفه بر تغییر شاخص‌های تنش خشکی، تغذیه، فعالیت آنتی اکسیدانی و فتوسنتزی گوجه‌فرنگی رقم ’ فالکاتو‘”, علوم باغبانی, 28(4), صص 565-575. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.25223.