داوری نژادغ., شکوهیانع. ا. و تهرانی فرع. (2015) “اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام”, علوم باغبانی, 29(2), صص 176-184. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.27561.