ظفریف., امیریم. ا. و وطن پور ازغندیع. (2014) “واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای”, علوم باغبانی, 28(4), صص 594-599. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.28852.