رضاییم., صفرنژادع., عربم., علمداریس. ب. ب. ل. و دلیرم. (2016) “بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران”, علوم باغبانی, 30(3), صص 383-394. doi: 10.22067/jhorts4.v30i3.30435.