میرابیا., نعمتیس. ح., مهربخشم. م. و ابراهیمیح. (2014) “بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه”, علوم باغبانی, 27(4), صص 375-382. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30574.