نعمتی دربندیه., عزیزیم., محمدیس. و کریم‌پورس. (2014) “بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)”, علوم باغبانی, 27(4), صص 411-417. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.30588.