گلعینب., ربیعیو., میرعباسیف., فیفاییر. و حلاجی ثانیم. ف. (2015) “بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات”, علوم باغبانی, 29(3), صص 416-425. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.31371.