جوانمردیج. و حسن شاهیانع. (2015) “تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum muricatum)”, علوم باغبانی, 30(1), صص 59-68. doi: 10.22067/jhorts4.v30i1.31662.