شکاریل., کامل منشم. م., مظفریانم. و صادقیف. (2015) “بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum anuum)”, علوم باغبانی, 29(4), صص 594-600. doi: 10.22067/jhorts4.v29i4.32110.