جابریم., برادرانر., موسویس. غ. و اقحوانی شجریم. (2015) “مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)”, علوم باغبانی, 29(3), صص 426-434. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.32414.