شعبانیز., عابدیب., گنجی مقدما. و تهرانی فرع. (2017) “بهینه‌سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه‌ای پایه میروبالان c29”, علوم باغبانی, 31(3), صص 438-447. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.33469.