گردکانهم. (2014) “تاثیر نوع و غلظت تنظیمکنندههای رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توتفرنگی (Fragaria ananassa Duch.)”, علوم باغبانی, 28(1), صص 87-95. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.35125.