پرویزیخ. و دشتیف. (2014) “بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum)”, علوم باغبانی, 28(1), صص 96-106. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.35126.