نظری ممقانیح. و طباطبائیس. ج. (2015) “اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت”, علوم باغبانی, 30(1), صص 69-79. doi: 10.22067/jhorts4.v30i1.35763.