ایران خواهس., گنجعلیع., لاهوتیم. و مشرقیم. (2015) “بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas putida و قارچ Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella foenum-graecum)”, علوم باغبانی, 30(1), صص 112-121. doi: 10.22067/jhorts4.v30i1.38413.