رحمن‌پورآذرم., طباطباییس. ج. و بلندنظرص. (2014) “تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca sativa L. cv. Capitata and Sativa”, علوم باغبانی, 28(3), صص 295-302. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.42733.