جوادیت. (2016) “اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری”, علوم باغبانی, 30(2), صص 336-347. doi: 10.22067/jhorts4.v30i2.43779.