عزیزیه., رضوانی مقدمپ., پارسام., خراسانیر. و شورم. (2018) “تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)”, علوم باغبانی, 32(3), صص 359-370. doi: 10.22067/jhorts4.v31i4.44438.