داوری‌نژادغ., عارفخانیس., عزیزیم. و زارعیم. (2015) “بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت”, علوم باغبانی, 28(4), صص 464-478. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.45083.