محسنی آذرم., توحیدفرم. و وحدتیک. (2016) “آنالیز توالی های کد شونده ژن های GAI و PIP2 گردو و مقایسه آن با سایر گیاهان در شرایط in silico”, علوم باغبانی, 30(3), صص 480-490. doi: 10.22067/jhorts4.v30i3.45442.