میریس. م., سالاریم. و احمدپورا. (2017) “تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت”, علوم باغبانی, 31(3), صص 483-491. doi: 10.22067/jhorts4.v31i3.45534.