مطلوبیم., ماهوتچیان اصلر. و صباغ نیاز. (2016) “تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای”, علوم باغبانی, 30(3), صص 501-507. doi: 10.22067/jhorts4.v30i3.46754.